skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

5 What is the current status of biochemical markers in the diagnosis, prognosis and monitoring of osteoarthritis?

Lohmander, L. Stefan

Bailliere's Clinical Rheumatology, 1997, Vol.11(4), pp.711-726

ISSN: 0950-3579 ; DOI: 10.1016/S0950-3579(97)80006-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...