skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Software defined networking architecture standardization

Schaller, Sibylle ; Hood, Dave

Computer Standards & Interfaces, November 2017, Vol.54, pp.197-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; DOI: 10.1016/j.csi.2017.01.005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...