skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SIG-Blocks: Tangible game technology for automated cognitive assessment

Lee, Kiju ; Jeong, Donghwa ; Schindler, Rachael C. ; Short, Elizabeth J.

Computers in Human Behavior, December 2016, Vol.65, pp.163-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.08.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...