skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rapid detecting total acid content and classifying different types of vinegar based on near infrared spectroscopy and least-squares support vector machine

Ji-Yong, Shi ; Xiao-Bo, Zou ; Xiao-Wei, Huang ; Jie-Wen, Zhao ; Yanxiao, Li ; Limin, Hao ; Jianchun, Zhang

Food Chemistry, 1 May 2013, Vol.138(1), pp.192-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2012.10.060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...