skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Speciation of heavy metals and bacteria in cow dung after vermicomposting by the earthworm, Eisenia fetida

Wang, Yong ; Han, Wei ; Wang, Xiaoyun ; Chen, Hongmei ; Zhu, Fen ; Wang, Xiaoping ; Lei, Chaoliang

Bioresource technology, December 2017, Vol.245(Pt A), pp.411-418 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-2976 ; PMID: 28898838 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.08.118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...