skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Underinvestment in a Profitable Technology: The Case of Seasonal Migration in Bangladesh

Bryan, Gharad ; Chowdhury, Shyamal ; Mobarak, Ahmed Mushfiq

Econometrica, September 2014, Vol.82(5), pp.1671-1748 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-9682 ; E-ISSN: 1468-0262 ; DOI: 10.3982/ECTA10489

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...