skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Addressing Health and Well-Being of U.S. Chinese Older Adults Through Community-Based Participatory Research: Introduction to the PINE Study

Dong, Xinqi

Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences, 2014, Vol. 69(Suppl2), pp.S1-S6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1079-5006 ; E-ISSN: 1758-535X ; DOI: 10.1093/gerona/glu112

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...