skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Food-specific response inhibition, dietary restraint and snack intake in lean and overweight/obese adults: a moderated-mediation model.(ORIGINAL ARTICLE)(Report)

Price, M. ; Lee, M. ; Higgs, S.

International Journal of Obesity, 2016, Vol.40(5), p.877(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0307-0565 ; DOI: 10.1038/ijo.2015.235

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...