skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nationalism, personality, and decision-making: Evidence from an SJT for military multi-national teaming scenarios

Matthews, Gerald ; Reinerman-Jones, Lauren E ; Burke, C. Shawn ; Teo, Grace W.L ; Scribner, David R

Personality and Individual Differences, 01 June 2018, Vol.127, pp.89-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-8869 ; E-ISSN: 1873-3549 ; DOI: 10.1016/j.paid.2018.01.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...