skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Effect of Small Class Sizes on Mortality Through Age 29 Years: Evidence From a Multicenter Randomized Controlled Trial

Muennig, Peter ; Johnson, Gretchen ; Wilde, Elizabeth Ty

American Journal of Epidemiology, 2011, Vol. 173(12), pp.1468-1474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9262 ; E-ISSN: 1476-6256 ; DOI: 10.1093/aje/kwr011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...