skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metals and couple fecundity, the LIFE Study

Buck Louis, Germaine M. ; Sundaram, Rajeshwari ; Schisterman, Enrique F. ; Sweeney, Anne M. ; Lynch, Courtney D. ; Gore-Langton, Robert E. ; Chen, Zhen ; Kim, Sungduk ; Caldwell, Kathleen L. ; Barr, Dana Boyd

Chemosphere, June 2012, Vol.87(11), pp.1201-1207 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2012.01.017

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...