skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metals distribution and environmental quality assessment for sediments off the southern coast of the Shandong Peninsula, China

Liu, Shanshan ; Zhang, Yong ; Bi, Shipu ; Zhang, Xiaobo ; Li, Xiaoyue ; Lin, Manman ; Hu, Gang

Marine Pollution Bulletin, 15 November 2015, Vol.100(1), pp.483-488 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2015.09.028

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...