skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Historical changes in trace metals and hydrocarbons in nearshore sediments, Alaskan Beaufort Sea, prior and subsequent to petroleum-related industrial development: Part I. Trace metals

Naidu, A. Sathy ; Blanchard, Arny L ; Misra, Debasmita ; Trefry, John H ; Dasher, Douglas H ; Kelley, John J ; Venkatesan, M. Indira

Marine Pollution Bulletin, October 2012, Vol.64(10), pp.2177-2189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-326X ; E-ISSN: 1879-3363 ; DOI: 10.1016/j.marpolbul.2012.07.037

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...