skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Debating virginity-testing cultural practices in South Africa: a Taylorian reflection

Rafudeen, Auwais ; Mkasi (Khuzwayo), Lindiwe P

Journal for the Study of Religion, January 2016, Vol.29(2), pp.118-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2413-3027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...