skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Análisis Bibliométrico de la Realidad Aumentada y su Relación con la Administración de Negocios

Alvarez-Marin, Alejandro ; Castillo-Vergara, Mauricio ; Geldes-González, Cristian

Información tecnológica, January 2017, Vol.28(4), pp.57-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0718-0764 ; E-ISSN: 0718-0764

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...