skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A direct potentiometric titration study of the dissociation of humic acid with selectively blocked functional groups

Andjelkovic, T ; Perovic, J ; Purenovic, M ; Blagojevic, S ; Nikolic, R ; Andjelkovic, D ; Bojic, A

Eclética Química, January 2006, Vol.31(3), pp.39-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-4618 ; E-ISSN: 1678-4618 ; DOI: 10.1590/S0100-46702006000300005

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...