skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

WHO steps up its role in health emergencies

Fleck, Fiona;

Bulletin of the World Health Organization, 01 December 2015, Vol.93(12), pp.824-825 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.031215

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    WHO steps up its role in health emergencies
  • Tác giả: Fleck, Fiona
  • Chủ đề: Health Policy & Services ; Medicine
  • Là 1 phần của: Bulletin of the World Health Organization, 01 December 2015, Vol.93(12), pp.824-825
  • Mô tả: The World Health Organization is on the brink of a major transformation into an agency that is fully mandated and equipped to respond to outbreaks and humanitarian emergencies. David Nabarro talks to Fiona Fleck.
  • Ngôn ngữ: Portuguese
  • Số nhận dạng: ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.031215

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...