skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Prevalence of diabetes and prediabetes and their risk factors among Bangladeshi adults: a nationwide survey

Akter, Shamima ; Rahman, M Mizanur ; Abe, Sarah Krull ; Sultana, Papia

Bulletin of the World Health Organization, 01 January 2014, Vol.92(3), pp.204-213A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.128371

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...