skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The global diffusion of organ transplantation: trends, drivers and policy implications

White, Sarah L ; Hirth, Richard ; Mahíllo, Beatriz ; Domínguez-Gil, Beatriz ; Delmonico, Francis L ; Noel, Luc ; Chapman, Jeremy ; Matesanz, Rafael ; Carmona, Mar ; Alvarez, Marina ; Núñez, Jose R ; Leichtman, Alan

Bulletin of the World Health Organization, 01 August 2014, Vol.92(11), pp.826-835 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.137653

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...