skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Voluntary treatment, not detention, in the management of opioid dependence

Clark, Nicolas ; Busse, Anja ; Gerra, Gilberto

Bulletin of the World Health Organization, 01 February 2013, Vol.91(2), pp.146-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.117184

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Voluntary treatment, not detention, in the management of opioid dependence
  • Tác giả: Clark, Nicolas ; Busse, Anja ; Gerra, Gilberto
  • Chủ đề: Health Policy & Services ; Medicine
  • Là 1 phần của: Bulletin of the World Health Organization, 01 February 2013, Vol.91(2), pp.146-147
  • Ngôn ngữ: Portuguese
  • Số nhận dạng: ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.117184

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...