skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Feasibility of using teleradiology to improve tuberculosis screening and case management in a district hospital in Malawi

Coulborn, Rebecca Marie ; Panunzi, Isabella ; Spijker, Saskia ; Brant, William E ; Duran, Laura Triviño ; Kosack, Cara S ; Murowa, Michael Mitchell

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2012, Vol.90(9), pp.705-711 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.11.099473

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...