skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Socioeconomic inequalities in hospital births in China between 1988 and 2008

Feng, Xing Lin ; Xu, Ling ; Guo, Yan ; Ronsmans, Carine

Bulletin of the World Health Organization, 01 June 2011, Vol.89(6), pp.432-441 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.10.085274

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...