skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Accounting for model uncertainty in estimating global burden of disease

Vock, David M ; Atchison, Elizabeth A ; Legler, Julie M ; Mcclure, David Rj ; Carlyle, Jamie C ; Jeavons, Elysia N ; Burton, Anthony H

Bulletin of the World Health Organization, 01 February 2011, Vol.89(2), pp.112-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862011000200010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...