skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Tuberculosis-associated mortality in Shanghai, China: a longitudinal study

Wang, Weibing ; Zhao, Qi ; Yuan, Zhengan ; Zheng, Yihui ; Zhang, Yixing ; Lu, Liping ; Hou, Yun ; Zhang, Yue ; Xu, Biao

Bulletin of the World Health Organization, 01 December 2015, Vol.93(12), pp.826-833 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.154161

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...