skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Circulating vaccine-derived polioviruses: current state of knowledge

Kew, Olen M ; Wright, Peter F ; Agol, Vadim I ; Delpeyroux, Francis ; Shimizu, Hiroyuki ; Nathanson, Neal ; Pallansch, Mark A

Bulletin of the World Health Organization, 01 January 2004, Vol.82(1), pp.16-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862004000100006

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...