skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Copper II - polar amino acid complexes: toxicity to bacteria and larvae of Aedes aegypti

Rodrigues, Thiago A.D ; Arruda, Eduardo J. De ; Fernandes, Magda F ; Carvalho, Claudio T. De ; Lima, Alessandra R ; Cabrini, Isaías

Anais da Academia Brasileira de Ciências, 01 July 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1678-2690 ; E-ISSN: 1678-2690 ; DOI: 10.1590/0001-3765201720160775

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...