skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Identity threat and stigma in cancer patients

Knapp, Sarah ; Marziliano, Allison ; Moyer, Anne

Health Psychology Open, 25 September 2014, Vol.1(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2055-1029 ; DOI: 10.1177/2055102914552281

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...