skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Perpetuation of Patriarchy: The Hidden Factor of Gender Bias in the Diagnosis and Treatment of Children

Abell, Steven ; Dauphin, Barry

Clinical Child Psychology and Psychiatry, January 2009, Vol.14(1), pp.117-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-1045 ; E-ISSN: 1461-7021 ; DOI: 10.1177/1359104508096773

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...