skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The better the worse: risk factors for HIV infection among women in Kenya and Uganda - Demographic and Health Survey

Abimanyi-Ochom, Julie

AIDS Care, 01 December 2011, Vol.23(12), pp.1545-1550 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-0121 ; E-ISSN: 1360-0451 ; DOI: 10.1080/09540121.2011.582477

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...