skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Minority Rights Advocacy for Incarcerated Indigenous Australians: The Impact of Article 27 of the ICCPR

Henderson, Emma ; Shackleton, Nicole

Alternative Law Journal, December 2016, Vol.41(4), pp.244-248 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1037-969X ; E-ISSN: 2398-9084 ; DOI: 10.1177/1037969X1604100406

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...