skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Social and Cultural Meanings of Self-Rated Health: Arab Immigrants in the United States

Abdulrahim, Sawsan ; Ajrouch, Kristine

Qualitative Health Research, September 2010, Vol.20(9), pp.1229-1240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-7323 ; E-ISSN: 1552-7557 ; DOI: 10.1177/1049732310371104

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...