skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Education Matters: A guide for social workers; A guide for foster carers; A guide for children's home staff by Katy Taylor and Nicola Strivens

Jackson, Sonia

Adoption & Fostering, March 2014, Vol.38(1), pp.87-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759 ; E-ISSN: 1740-469X ; DOI: 10.1177/0308575913518477a

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Education Matters: A guide for social workers; A guide for foster carers; A guide for children's home staff by Katy Taylor and Nicola Strivens
  • Tác giả: Jackson, Sonia
  • Chủ đề: Social Welfare & Social Work
  • Là 1 phần của: Adoption & Fostering, March 2014, Vol.38(1), pp.87-88
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0308-5759 ; E-ISSN: 1740-469X ; DOI: 10.1177/0308575913518477a

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...