skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Anemia in cardiac surgery: next target for mortality and morbidity improvement?

Padmanabhan, Hari ; Aktuerk, Dincer ; Brookes, Matthew J ; Nevill, Alan M ; Ng, Alex ; Cotton, James ; Luckraz, Heyman

Asian Cardiovascular and Thoracic Annals, January 2016, Vol.24(1), pp.12-17

ISSN: 0218-4923 ; E-ISSN: 1816-5370 ; DOI: 10.1177/0218492315618032

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...