skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Democracy, Difference, and Re-cognition

Wolin, Sheldon S

Political Theory, August 1993, Vol.21(3), pp.464-483 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591793021003007

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Democracy, Difference, and Re-cognition
  • Tác giả: Wolin, Sheldon S
  • Chủ đề: Political Science
  • Là 1 phần của: Political Theory, August 1993, Vol.21(3), pp.464-483
  • Mô tả: To act collectively is according to the spirit of our institutions. Thoreau
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0090-5917 ; E-ISSN: 1552-7476 ; DOI: 10.1177/0090591793021003007

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...