skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Why Does the Cold War Continue in the Third World?

Katz, Mark N

Journal of Peace Research, November 1990, Vol.27(4), pp.353-357 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343390027004001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Why Does the Cold War Continue in the Third World?
  • Tác giả: Katz, Mark N
  • Chủ đề: International Relations ; Law
  • Là 1 phần của: Journal of Peace Research, November 1990, Vol.27(4), pp.353-357
  • Mô tả: The value the Reagan Doctrine previously had in convincing USSR Pres Gorbachev that he could no longer pursue the same expansionist policy that his predecessors did no longer serves a useful purpose. Instead it prolongs Soviet military aid to Marxist...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343390027004001

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...