skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

LEAGUE OF NATIONS. The Mandates Sys tem : Origin, Principles, and Application. Pp. 120. New York: Columbia Uni versity Press, International Documents Service, 1945. $1.00

Vandenbosch, Amry

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, July 1946, Vol.246(1), pp.143-144 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/000271624624600123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...