skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Majority Time: Operations in the Midst of Jakarta

Simone, Abdoumaliq ; Fauzan, Achmad Uzair

The Sociological Review, June 2013, Vol.61(1_suppl), pp.109-123 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0261 ; E-ISSN: 1467-954X ; DOI: 10.1111/1467-954X.12056

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...