skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A family of oxidecarbidecarbon and oxidenitridecarbon nanocomposites

Schnepp, Z. ; Hollamby, M. J. ; Tanaka, M. ; Matsushita, Y. ; Xu, Y. ; Sakka, Y.

Chemical Communications, 2014, Vol.50(40), pp.5364-5366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c3cc47480a

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A family of oxidecarbidecarbon and oxidenitridecarbon nanocomposites
  • Tác giả: Schnepp, Z. ; Hollamby, M. J. ; Tanaka, M. ; Matsushita, Y. ; Xu, Y. ; Sakka, Y.
  • Là 1 phần của: Chemical Communications, 2014, Vol.50(40), pp.5364-5366
  • Mô tả: This paper describes a powerful and versatile approach that combines the benefits of solgel processing with controlled phase separation to yield oxidecarbidecarbon or oxidenitridecarbon nanocomposites.
  • Số nhận dạng: ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c3cc47480a

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...