skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rates and patterns of gene duplication and loss in the human genome

Cotton, James A. ; Page, Roderic D. M.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 2005, Vol.272(1560), pp.277-283 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2954 ; DOI: 10.1098/rspb.2004.2969

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...