skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Le management des systèmes PLM (product lifecycle management): Un agenda de recherche

David, Mickaël ; Rowe, Frantz

Journal of Decision Systems, 03 July 2015, Vol.24(3), pp.273-297 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1246-0125 ; E-ISSN: 2116-7052 ; DOI: 10.1080/12460125.2015.1030352

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...