skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modernising the insolvency protections for the operation of financial markets: proposals to reform Part 7 of the Companies Act 1989

The City Of London Law Society'S Financial Law Committee,

Law and Financial Markets Review, January 2009, Vol.3(1), pp.41-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1752-1440

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Modernising the insolvency protections for the operation of financial markets: proposals to reform Part 7 of the Companies Act 1989
  • Tác giả: The City Of London Law Society'S Financial Law Committee,
  • Chủ đề: Bribery And Corruption - Compliance And M& ; A Issues
  • Là 1 phần của: Law and Financial Markets Review, January 2009, Vol.3(1), pp.41-44
  • Mô tả: The City of London Law Society's Financial Law Committee's response to the Consultation Document of July 2008.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1752-1440

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...