skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Study on Ultrasonic-Pulse Electrochemical Machining Compound Finishing for Hard and Brittle Metals

Zhang, Chengguang ; Zhang, Feihu ; Zhang, Yong

Advanced Science Letters, June 2012, Vol.12(1), pp.343-347 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1936-6612

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...