skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Respiratory health and inflammatory markers - Exposure to respirable dust and quartz and chemical binders in Swedish iron foundries

Andersson, Lena ; Bryngelsson, Ing-Liss ; Hedbrant, Alexander ; Persson, Alexander ; Johansson, Anders ; Ericsson, Annette ; Lindell, Ina ; Stockfelt, Leo ; Särndahl, Eva ; Westberg, Håkan; Larcombe, Alexander (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(11) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0224668 ; PMCID: 6824619 ; PMID: 31675355

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...