skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transcriptome landscape of Rafflesia cantleyi floral buds reveals insights into the roles of transcription factors and phytohormones in flower development

Amini, Safoora ; Rosli, Khadijah ; Abu-Bakar, Mohd-Faizal ; Alias, Halimah ; Mat-Isa, Mohd-Noor ; Juhari, Mohd-Afiq-Aizat ; Haji-Adam, Jumaat ; Goh, Hoe-Han ; Wan, Kiew-Lian; Aceto, Serena (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(12) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0226338 ; PMCID: 6919626 ; PMID: 31851702

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...