skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

THE CONCISE GUIDE TO PHARMACOLOGY 2019/20: G protein‐coupled receptors

Alexander, Stephen ; Christopoulos, Arthur ; Davenport, Anthony P ; Kelly, Eamonn ; Mathie, Alistair ; Peters, John ; Veale, Emma ; Armstrong, Jane ; Faccenda, Elena ; Harding, Simon ; Pawson, Adam ; Sharman, Joanna ; Southan, Christopher ; Davies, Jamie A ; Abbracchio, Maria ; Alexander, Wayne ; Al-Hosaini, Khaled ; Bäck, Magnus ; Beaulieu, Jean‐Martin

British Journal of Pharmacology, 11 November 2019, Vol.176(S1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-1188 ; E-ISSN: 1476-5381 ; DOI: 10.1111/bph.14748

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...