skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

How can we reliably identify a taxon based on humeral morphology? Comparative morphology of desmostylian humeri

Matsui, Kumiko; Hutchinson, John (editor)

PeerJ, 2017, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.4011 ; PMCID: 5683048 ; PMID: 29134151

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...