skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

RADIOGRAPHIC PROTOCOL AND NORMAL ANATOMY OF THE HIND FEET IN THE WHITE RHINOCEROS (CERATOTHERIUM SIMUM

Dudley, Robert J. ; Wood, Simon P. ; Hutchinson, John R. ; Weller, Renate

Veterinary Radiology & Ultrasound, March 2015, Vol.56(2), pp.124-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8183 ; E-ISSN: 1740-8261 ; DOI: 10.1111/vru.12215

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...