skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Strong geographical variation in wing aspect ratio of a damselfly, Calopteryx maculata (Odonata: Zygoptera)

Hassall, Christopher; Brady, Sean (editor)

PeerJ, 2015, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2167-8359 ; DOI: 10.7717/peerj.1219 ; PMCID: 4556156 ; PMID: 26336648

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...