skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Arsenic Accumulation and Translocation in Mangrove ( Aegiceras corniculatum L.) Grown in Arsenic Contaminated Soils

Wu, Gui-Rong ; Hong, Hua-Long ; Yan, Chong-Ling; Naidu, Ravi (editor)

International Journal of Environmental Research and Public Health, 2015, Vol.12(7), p.7244-7253 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-7827 ; E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph120707244 ; PMCID: 4515654 ; PMID: 26132478

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...