skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

FTO Genotype, Vitamin D Status, and Weight Gain During Childhood

Lourenço, Barbara H ; Qi, Lu ; Willett, Walter C ; Cardoso, Marly A

Diabetes, 2014, Vol.63(2), p.808-814 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1797 ; E-ISSN: 1939-327X ; DOI: 10.2337/db13-1290 ; PMCID: 3900536 ; PMID: 24130335

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...